Kontaktujte nás: 281 931 729 | info@svobodnalidovamisie.cz

Svobodná lidová misie

nadkonfesní - nezávislá - šíření plného evangelia - nezisková

 

CLUJ (KLUŽ) NAPOCA RUMUNSKO 11. duben 1992

… musíme být připraveni dát vlastní myšlenky stranou a prostě Slovu Božímu naslouchat s otevřeným srdcem. Bratři někdy přijdou s vlastními myšlenkami a neslyší to, co je řečeno, nýbrž trvají jen na vlastních názorech, a Slovo do nich nemůže proniknout.

Nicméně tak to nemá být s námi. Věřím, že máme touhu slyšet Slovo Boží vpravdě a neplést Jeho Slovo s našimi myšlenkami. Neboť u Iz.55:8 je psáno: „Nejsou zajisté myšlení má jako myšlení vaše, ani cesty vaše jako cesty mé, praví Pán. Ale jakož vyšší jsou nebesa než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše, a myšlení má myšlení vaše.“ 

Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: 

 

Bible – nejčtenější kniha na Zemi

Mezi nejrozšířenějšími knihami na Zemi zaujímá s velkým odstupem Bible první místo. V celém světě jen od roku 1960 až do roku 2010 bylo prodáno asi 3,9 miliard výtisků. Podle údajů světových biblických společností z ledna 2015 byla přeložena do 563 jazyků a dialektů. Bible je jediná kniha, která nás informuje o tom, co se stane od počátku času až k událostem na konci času. V ní jsou sepsány celé dějiny lidstva již dopředu. Také to, co se nyní děje, je v biblickém proroctví Starého a Nového Zákona předpověděno.
Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: 

Na počátku bylo Slovo - ne výklad

Na počátku bylo Slovo - ne výklad

Někdo to musí říci a varovat. Ve všech zemích světa bojují tamní reprezentanti náboženství za svá vlastní učení a obhajují své tradice jako „vůdčí kulturu“. Všichni vysílají misionáře, kteří jsou všude velmi horliví. Nemáme jen mnohá světová náboženství, máme 342 „křesťanských kostelů“ sjednocených v ekumenické radě kostelů, která byla založena 23. srpna 1948 v Amsterodamu. Všichni se odvolávají na Boha a Bibli, učí však a jednají naprosto rozdílně. Všichni budují svá vlastní království a označují to jako království Boží. Církvi Ježíše Krista se nejedná o pozemské uznání, o světskou moc, ta bojuje o biblickou víru, která je od samého počátku dána svatým a Bohu posvěceným (Juda 3). To bylo tehdy žádostí apoštolů, a je to naše žádost dnes. Slovo Boží musí být ve všem uznáváno jako jedině platné, a všechny výklady a lidská učení odhalována jako klam nepřítele. Nemá smysl, káží-li evangelisté o příchodu Krista a znameních konečného času, a přitom zůstávají ve starém kvasu tradičních, nebiblických učení. Každý upřímně hledající si musí být vědom, do čeho se při čtení tohoto pojednání pustil. Musíte počítat s tím, že Boží Slovo Vás ze Svého působení nevynechá, nýbrž skutečně vykoná, k čemu je posláno (Iz.55:11).
Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: 

Sobota – přikázání pro všechny?

Sobota – přikázání pro všechny?

Po dokonání stvořitelského díla Bůh sedmého dne odpočíval. „I požehnal Bůh dni sedmému a posvětil ho; nebo v něm odpočinul Bůh ode všeho díla svého, které byl stvořil, aby učiněno bylo.“ (1.Moj.2:3). Přes důraz, který byl na sedmý den kladen, uplynulo asi dva tisíce let od Adama přes Enocha, Noé, Abrahama až k vydání Zákona, během nichž o sobotě nebyla ani zmínka.
Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: 

Tradiční křesťanství - pravda nebo klam

Tradiční křesťanství - pravda nebo klam

Na základě zřetekně se rýsující a vzájemně se prolínající náboženské a politické situace v Evropě, nabývající světového významu, vidím jako nutnost psát o tomto tématu, které je nyní nanejvýš aktuální. Není aktuálnějšího tématu, které má být lidem zprostředkováno.

Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: 

Dnes se naplnilo písmo toto v uších vašich

Dnes se naplnilo písmo toto v uších vašich

Dan. 12: 4: Ty pak Danieli zavři slova tato a zapečeť knihu tuto až do času jistého. Mnozí budou pilně zpytovati, a rozmnoženo bude poznání. 

Verš 9: Tedy řekl: Odejdi Danieli, nebo zavřena jsou a zapečetěna slova ta až do času jistého.
Zj. 10: 4: A když odmluvilo sedm hromů hlasy své, byl bych psal. Ale slyšel jsem hlas s nebe řkoucí ke mně: Zapečeť to, co mluvilo sedm hromů, než nepiš toho.
Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: 

 

Manželství prastarý problém

Ještě dnes se opakuje, co se dělo vždycky:Lidé by chtěli slyšet proroka, ale zároveň očekávají, že řekne, co by oni chtěli slyšet, a to je to, co učili již všichni ostatní. Staré, přežité nebo přivlastněné mínění může být hluboce náboženské a přesto zároveň propastně nebiblické. Těch 400 mužů stojících pod lživým duchem, kteří se za času Achaba tvářili jako proroci, bylo proroky izraelské církve. Naproti tomu Micheáš byl »prorok Boží«. To je veliký rozdíl. Náš Pán Ježíš předpověděl, že v posledních časech povstanou mnozí falešní proroci. ON také ale potvrdil, co je v Malachiáši prorokováno, že přijde »prorok Eliáš«, aby uvedl všechno do správného stavu (Mat. 17, 11; Sk. 3, 19-21), dříve, než přijde ten veliký a hrozný den Páně. Slovo vždy přišlo k prorokům; oni mohli podat svědectví o dni, měsíci a roku (Ag. 2, verše 1, 10, 18 a j.). Také dnes platí, co je psáno:„Ne, Bůh Pán nečiní nic, aniž by předem Svoji radu oznámil Svým služebníkům, prorokům.“ (Amos 3, 7; Zj. 10, 7 a j.). 

Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: 

Živě

br. Ewald Frank - shromáždění v Krefeldu (Německo)

br. Ewald Frank - shromáždění v Krefeldu (Německo)
On-line vysílání kázání světoznámého kazatele br. Ewalda Franka ze shromáždění.

Pravidelné shromáždění se koná vždy v první víkend v měsíci a to v sobotu od 19:30 do 21:00 a v neděli od 10:00 do 12:00. Tyto shromáždění lze sledovat i on-line:

On-line přenos - odkaz na stránky SK  ~   Video přenos SK  ~  Audio přenos SK
On-line přenos - odkaz na stránky  ~   Video přenos  ~  Audio přenos  

Živý audio přenos -  (přímý přenos - aktivní pouze v době shromáždění, viz výše)