Kontaktujte nás: 281 931 729 | info@svobodnalidovamisie.cz

Svobodná lidová misie

nadkonfesní - nezávislá - šíření plného evangelia - nezisková

Ten neměnný Bůh

Ten neměnný Bůh

Náš nebeský Otče, je to veliká přednost, že můžeme ve Tvé přítomnosti přijít v uctívání a s chvalořečením k Tobě a víme, že Tě smíme nazývat naším nebeským Otcem. Narozeni z Tvého Ducha, jsme Tvými dětmi, máme výsadu prosit o to, co potřebujeme, a to nám dává víra. Děkujeme Ti za to. Svatý a spravedlivý Bože, chtěli bychom Tě dnes večer prosit, mluv, Pane, k těm, kteří jsou v nouzi, ke všem, kteří potřebují spásu duše. A prosíme za ty, kteří jsou nemocní a v beznadějném stavu, za ty v uzavřených ústavech, za ty, kteří jsou v nemocnicích a nemohou přijít do těchto shromáždění. Ó, Ty velký JÁ JSEM, postav se dnes u jejich lůžka a dotkni se jejich nemocných těl, aby vyšli z nemocnic, a sloužili Ti. Odpusť nám naše hříchy, jako i my odpouštíme těm, kteří zhřešili proti nám, abys z milosti mohl být dnes večer v našem středu. Mluv k nám skrze Své Slovo. Tvé Slovo je Pravda. Otevři nám je, Pane, obživ Své Slovo mezi námi; neboť o to prosíme ve jménu Pána Ježíše, Tvého Syna. Amen.

Autor: William Branham
Dokument v PDF formátu:  

Znamení – důkaz

Znamení – důkaz

„V tu noc zajisté půjdu po zemi Egyptské, a budu bít všecko prvorozené v zemi Egyptské, od člověka až do hovada, a nade všemi bohy Egyptskými učiním soud: Já Pán. Krev pak ta na domech, v nichž budete, bude vám na znamení; a když uzřím krev, pominu vás, a nebude mezi vámi rána hubící, když bít budu prvorozené v zemi Egyptské.“

Autor: William Branham
Dokument v PDF formátu: 

Absolut

Absolut

K lepšímu porozumění událostí v Houstonu, v Texasu si dovoluji reprodukovat následující úryvek z kázání „Bůh skrytý a zjevený v jednoduchosti“ ze 17. března 1963: „Nedávno jsem byl zavolán do Houstonu v Texasu, abych vymohl udělení milosti. Svolal jsem několik lidí, kázal jsem jim a navštívil je, aby podepsali žádost o milost pro toho chlapce a dívku, kteří se do něčeho zapletli. Mám za to, že jste o tom četli v tisku. Jednalo se o nevlastního syna pana Ayerse. To pan Ayers pořídil snímek Anděla Páně, který tamhle vidíte. On je katolík, jeho žena židovka. Oženil se s židovskou dívkou; o náboženství a něčem podobném spolu nemluvili. Ted Kippermann, který s ním spolupracuje, je majitelem studia Douglas.“

Autor: William Branham
Dokument v PDF formátu: 

Živě

br. Ewald Frank - shromáždění v Krefeldu (Německo)

br. Ewald Frank - shromáždění v Krefeldu (Německo)
On-line vysílání kázání světoznámého kazatele br. Ewalda Franka ze shromáždění.

Pravidelné shromáždění se koná vždy v první víkend v měsíci a to v sobotu od 19:30 do 21:00 a v neděli od 10:00 do 12:00. Tyto shromáždění lze sledovat i on-line:

On-line přenos - odkaz na stránky SK  ~   Video přenos SK  ~  Audio přenos SK
On-line přenos - odkaz na stránky  ~   Video přenos  ~  Audio přenos  

Živý audio přenos -  (přímý přenos - aktivní pouze v době shromáždění, viz výše)