Kontaktujte nás: 281 931 729 | info@svobodnalidovamisie.cz

Svobodná lidová misie

nadkonfesní - nezávislá - šíření plného evangelia - nezisková

OBĚŽNÝ DOPIS  březen- duben 2015

OBĚŽNÝ DOPIS prosinec 2020

„Ale pomazání to, které jste vzali od něho, ve vás zůstává, a aniž potřebujete, aby kdo učil vás, ale jak pomazání to učí vás o všech
věcech, a pravé jest a neoklamavatelné, a jak naučilo vás, tak v něm zůstávejte.“

(1. Jan.2:27).

Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: 

OBĚŽNÝ DOPIS  březen- duben 2015

OBĚŽNÝ DOPIS duben 2020

To zaslíbení zní: „… jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, a připravím vám místo, zase přijdu, a poberu vás k sobě samému, abyste, kde jsem já, i vy byli“

(Jan.14:3).

Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: 

OBĚŽNÝ DOPIS  březen- duben 2015

OBĚŽNÝ DOPIS říjen 2019

„Zjevení Ježíše Krista, které dal jemu Bůh, aby ukázal služebníkům svým, které věci měly by se díti brzo, on pak zjevil, poslav je skrze anděla svého, služebníku svému Janovi,

kterýž osvědčil slovo Boží a svědectví Ježíše Krista, a cokoli viděl.

Blahoslavený, kdo čte, i ti, kteří slyší slova proroctví tohoto a ostříhají toho, což napsáno jest v něm; nebo čas blízko jest.“

Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: 

OBĚŽNÝ DOPIS  březen- duben 2015

OBĚŽNÝ DOPIS duben/květen 2019

Zaslíbený návrat Krista (Jan.14:3) byl hlavním tématem pro čas apoštolů a je dnes pro všechny biblicky věřící. Když Pán v Mt.24:1-3 předpověděl zničení chrámu, položili mu učedníci tři otázky:

 1. Kdy se to stane?
 2. A jaké bude znamení Tvého návratu
 3. a dokonání světa?

Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: 

OBĚŽNÝ DOPIS  březen- duben 2015

OBĚŽNÝ DOPIS konec roku 2018

Nebo sám ten Pán s zvukem probouzejícím, s hlasem archanděla a s troubou Boží sstoupí s nebe, a mrtví, kteří jsou v Kristu, vstanou nejprve. Potom my, živí pozůstavení spolu s nimi zachváceni budeme do oblaků, vstříc Pánu v povětří, a tak vždycky s Pánem budeme.“ (1.Tes.4:15-17) Volání k probuzení, ten hlas a pozoun, zazní při vzkříšení, proměně a vytržení.

Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: 

OBĚŽNÝ DOPIS  březen- duben 2015

OBĚŽNÝ DOPIS duben 2018

Pro nás platí jen to, co stojí psáno ve „Slově Božím“ – v Bibli. Ať se to týká stvoření nebo plánu spasení, nebo všech učení, necháváme k sobě promlouvat jen samotného Boha skrze Jeho Slovo. Výklady a teorie přenecháváme těm, kteří Bohu nevěří. Ten první rozdíl vidíme již mezi realitou stvoření a teorií evoluce. Kdo nevěří, co je napsáno v 1. verši: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi“, ten bude mít problém až k poslednímu verši Bible. Co bylo ve věčnosti a ve věčnosti bude, přenecháváme věčnému Bohu. My se vracíme k začátku času a hlavně k začátku času milosti.

Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: 

OBĚŽNÝ DOPIS  březen- duben 2015

OBĚŽNÝ DOPIS říjen 2017

„Abys ostříhal přikázání tohoto, jsa bez poskvrny a bez úhony, až do zjevení se Pána našeho Ježíše Krista, kteréž časem svým ukáže ten blahoslavený a sám mocný, Král kralujících a Pán panujících.“
Toto je jedno z nejdůležitějších míst, které se týká Bohem daného pověření před návratem Krista. Zde jde o to, že Boží poslání musí až do zjevení našeho Pána Ježíše Krista být vykonáváno bez chyby a bez poskvrny.

Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: 

OBĚŽNÝ DOPIS  březen- duben 2015

OBĚŽNÝ DOPIS duben 2017

„Apoštol Jan byl služebník, kterému byla zjevena prorocká část spásného plánu. Apoštol Pavel byl služebník, kterému bylo zjeveno všechno, co se bude dít během času milosti až po návrat Krista.
Pavel mohl napsat: „Proto děkuji tomu, který mne zmocnil, totiž Kristu Ježíši Pánu našemu, že mne za tak věrného soudil, aby mne v službě té postavil“ (1.Tim.1:12). Totéž mohu já říci. Také zůstává pravdou: „A některé zajisté postavil Bůh v církvi nejprve apoštoly, druhé proroky, třetí učitele, potom zázraky, potom ty, kteří mají dary uzdravování …“ (1.Kor.12:28).

Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: 

OBĚŽNÝ DOPIS  březen- duben 2015

OBĚŽNÝ DOPIS prosinec 2016

„Tak o nás smýšlej člověk, jako o služebnících Kristových a šafářích tajemství Božích. Dále pak vyhledává se při šafářích toho, aby každý z nich věrný nalezen byl.“ Takto Pavel představil sebe a pravé Kristovy služebníky.
Jaká je to přednost, být ustaven samotným Pánem do služby! (1.Tim.1:12) Jaká je to přednost spravovat tajemství Boží, která tehdy byla službou apoštolů a nyní jsou službou bratra Branhama zvěstována a nám skrze Ducha svatého zjevena! Jaká je to přednost smět poslední zvěst nést doslova do celého světa – jedněm k vyvolání a druhým pro svědectví!

Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: 

OBĚŽNÝ DOPIS  březen- duben 2015

OBĚŽNÝ DOPIS srpen 2016

„Častokrát a rozličnými způsoby mluvíval někdy Bůh otcům skrze proroky, v těchto pak posledních dnech mluvil nám skrze Syna svého, kterého ustanovil dědicem všeho, skrze něhož i věky učinil”.
Bible je složena ze Starého a Nového Zákona. Bůh ve Starém Zákoně stanovil skrze Své proroky, co zamýšlel ve Svém spásném plánu. V Novém Zákoně je od první kapitoly dokazováno, že se naplňuje všechno, co Bůh zaslíbil ve Starém Zákoně. Tak jako je v závěti ustanoveno, kdo jsou dědicové, a co komu připadne, tak On nechal ve Svém Slově sepsat, co je určeno Izraeli a co církvi z národů.

Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: 

OBĚŽNÝ DOPIS  březen- duben 2015

OBĚŽNÝ DOPIS prosinec 2015

„Ale s pomocí Boží ještě až do dnešního dne stojím, vydávaje svědectví i malému i velikému, nic jiného nevypravuje, než to, což proroci a Mojžíš zvěstovali, že se mělo stát.“ Amen! Stalo se to, zvláště při prvním příchodu Krista, když se naplnilo více než sto proroctví, a děje se to nyní, když se plní ta poslední zaslíbení.
My víme, že Bůh má spásný plán, který předpověděl skrze Své proroky, a naplňuje ho ve dni spásy, ve kterém žijeme: „Poněvadž pak Pán zástupů usoudil (pojal plán), kdo to tedy zruší? A ruku jeho vztaženou kdo odvrátí?“ (Iz.14:27).

Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: 

OBĚŽNÝ DOPIS  březen- duben 2015

OBĚŽNÝ DOPIS březen- duben 2015

„Tak i Kristus jednou jest obětován, k shlazení mnohých lidí hříchů; podruhé pak bez hříchu ukáže se těm, kteří ho čekají k spasení.“

Druhý příchod Krista je Jeho zaslíbený návrat (Jan.14:1-3). ON se vrátí pro všechny spasené, kteří na Něho čekají. Vrátí se pro všechny spasené, kteří jsou připraveni: „… které hotovy byly, vešly s ním na svatbu“ (Mat.25:10). ON se vrátí pro všechny spasené, kteří milovali Jeho zjevení. A „všichni, kteří milovali Jeho zjevení“, obdrží zaslíbenou korunu vítězství (2.Tim.4:8).

Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: 

Oběžný dopis březen/duben 2014

Oběžný dopis říjen 2014

„Já jsem oslavil tebe na zemi; dílo jsem vykonal, které jsi mi dal, abych činil“ (Jan.17:4). Byla to zajisté Boží rada, „…skrze něho aby smířil s sebou všecko, v pokoj uvedl skrze krev kříže jeho…“ (Kol.1:19-20a). Také to je věčně pravdivé: „Ano i vás někdy odcizené a nepřátele v mysli, skrze skutky zlé, nyní již smířil“ (Kol.1:21). Jeho vítězství je naše vítězství. „A oloupil knížatstva i moci, vedl je na odivu zjevně, triumf slavil nad nimi skrze něj“ (Kol.2:15). „Již dále očekávaje, až by položeni byli nepřátelé jeho za podnož noh jeho. Nebo jednou obětí dokonalé učinil na věky ty, kteří posvěceni bývají“ (Žid.10:13-14). Vzkříšení Pána bylo viditelným důkazem a triumfem, že smrt, peklo a Satan jsou poraženi. Petr se odvolal ve svém prvním kázání na to, co je napsáno již v Žalmu 16:8- 11: „Nebo nenecháš duše mé v pekle, ani nedopustíš svatému svému vidět porušení.“ (Sk.2:27).

Autor: Ewald Frank

Dokument v PDF formátu: 

Oběžný dopis březen/duben 2014

Oběžný dopis březen/duben 2014

„A dáno jest jí, aby se oblékla v kment čistý a skvoucí, a ten kment jsou ospravedlňování svatých“ (Zj.19:8). Tento text mi připomíná mocné prožití v lednu 1981, když jsem byl vzat z těla, a se všemi, kteří byli připraveni, jsem směl prožít vytržení. Bylo mi nápadné, že všichni byli mladí, a vypadali jako 17 - 18 letí. Co mě však obzvlášť upoutalo, byl třpyt jejich bílých rouch.

Autor: Ewald Frank

Dokument v PDF formátu: 

Oběžný dopis říjen 2013

Oběžný dopis říjen 2013

Ve spásném Božím plánu s Izraelem a s církví z národů se jedná o naplnění všech zaslíbení a naprostý soulad Starého a Nového Zákona. Jozue mohl dosvědčit: „Nepominulo ani jedno slovo ze všelikého slova dobrého, které mluvil Pán k domu Izraelskému, ale všecko se tak stalo“ (Joz.21:45). Při dokončení budeme moci říci totéž (Řím.8:30).

Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: 

Oběžný dopis březen 2013

Oběžný dopis březen 2013

„Který oznamuji při počátku dokonání, a hned zdaleka to, co se ještě nestalo; řeknu-li co, rada má se koná, a vše, co mi se líbí, činím.“ Bůh Svůj spásný plán připravil před ustanovením světa, tzn. On rozhodl, jak se bude Jeho spásný plán plnit. Uprostřed dějin lidstva pokračuje spásný plán, a záleží na tom, abychom poznali, co si Bůh s těmi Svými předsevzal, a nás nechal do tohoto plánu zařadit. 

Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: 

 Oběžný dopis březen 2013

Oběžný dopis prosinec 2012

„Maranatha“ bylo heslem mezi věřícími v původní církvi. Oni žili v očekávání brzkého návratu Ježíše Krista a byli jedno srdce a jedna duše. Této naděje se také upřímně drželi při pronásledování, které začalo v roce 63 n.l. a zesílilo obzvláště za vlády Nera. Pán přece předpověděl: „Pamatujte na tu řeč, kterou jsem já mluvil vám: Není služebník větší nežli pán jeho. Poněvadž se mně protivili (mě pronásledovali), i vám se protivit budou …“ (Jan.15:20).

Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: 

Oběžný dopis duben 2012

Oběžný dopis duben 2012

„Že skrze zjevení oznámil mi tajemství, jak jsem vám prve psal krátce; z čehož můžete, čtouce, porozumět známosti mé v tajemství Kristovu“.

br> Pavel využil každé příležitosti, aby kázal to, co mu bylo zjeveno, a kdyby to bylo i od časného rána až do pozdního večera (Sk.28:23). Naproti tomu psal krátce. Jednou učil až do půlnoci, potom následovalo lámání chleba a pokračovalo to až do rozednění (Sk.20:7-12). Také bratr Branham měl dlouhá kázání, které byly díky Bohu, natočeny na magnetofonové pásky. Po jeho odchodu domů potom byly, a sice na moji prosbu, v Jeffersonville pod vedením Roy Borderse tištěny. V nich je zvěstována celá Boží rada. S Pavlem mohu svědčit, že s tajemstvím Krista jsem obeznámen skrze zjevení. S Boží pomocí jsem Pánu více než půl století sloužil dnem i nocí, cestoval jsem, kázal a psal. br> 
Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: 

Oběžný dopis prosinec 2011

Oběžný dopis prosinec 2011

„Ale ví to věrný Bůh,že řeč naše,která byla mluvena k vám,nebyla: Jest,a není.Nebo Syn Boží Ježíš Kristus,který mezi vámi kázán jest skrze nás,totiž skrze mne a Silvána a Timotea,nebyl:Jest,a Není,ale bylo v kázání o něm:Jest,nebo kolik jest zaslíbení Božích,v něm jsou: Jest,a v něm také jest Amen,k slávě Bohu skrze nás.Ten pak,který potvrzuje nás s vámi v Kristu,a který pomazal nás,Bůh jest.Který i znamenal nás,a dal závdavek (pečeť)Ducha svatého (jako záruku) v srdce naše.“ (2.Kor.1:18-22).

Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: 

Oběžný dopis říjen 2011

Oběžný dopis říjen 2011

„A dokonal Bůh dne sedmého dílo své, které dělal; a odpočinul v den sedmý ode všeho díla svého, které byl dělal.“

Co Bůh začne, to také dokoná. Na konci Své služby na zemi mohl náš Pán říci: „… dílo jsem vykonal, které jsi mi dal, abych činil.“ (Jan.17:4b). Totéž slovo „dokonal“, které se týká stvoření, nacházíme v Novém Zákoně, když náš Pán visel na kříži a zvolal: „Jest dokonáno!“ (Jan.19:30).
Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu:  

Oběžný dopis květen 2011

Oběžný dopis květen 2011

„A když se toto počne díti, pohleďte a pozdvihněte hlav vašich, protože se přibližuje vykoupení vaše.“ Vzpomínka na 2. duben Podle náboženských dějin připadá Palmová neděle, kdy Pán za jásotu přišel do Jeruzaléma, jak je předpověděno v Zach.9:9 a popsáno v Mat.21, údajně na 2. duben. To napsal Dr, C. Larkin ve své knize „Dispensational Truth“, tu také bratr Branham četl a převzal z ní to časové rozvržení sedmi časových období církve. Zda to datum souhlasí, nevíme, ale jak je vám všem známo, pro mne je 2. duben 1962 nejdůležitější den, co se mého života a mé služby pro Pána týče. Bez tohoto přímého povolání a poslání bych jistě nemohl konat, co se stalo v uplynulých 49 letech. Nyní je mým přáním a očekáváním, aby nastal spásný rok, ve kterém všichni praví věřící dosáhnou božského vlastnictví všech věcí, které jim jako právoplatným dětem a dědicům Božím, jako spoludědicům Krista náleží. To je uskutečnění znovunavrácení, jak nám to Bůh zaslíbil a z milosti daroval.

Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: 

Oběžný dopis květen 2010

Oběžný dopis květen 2010

Velice srdečně zdravím všechny v drahém jménu našeho Pána Ježíše Krista slovem z Mat.4:4:

„On pak odpovídaje, řekl: Psáno jest: Ne samým chlebem živ bude člověk, ale každým slovem vycházejícím skrze ústa Boží.“ (5.Moj.8:3). 
Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: 

Oběžný dopis září 2009

Oběžný dopis září 2009

Od každého pravého Božího služebníka Pán očekává, že Jeho příkazy splní tak, jak přikázal. Proto stále ještě cestuji pravidelně po celém světě a káži Slovo, jak mi to před 47 lety řekl: „JÁ tě pošlu do jiných měst, abys zvěstoval Mé Slovo.“ Bůh odměňuje věrnost, věrnost Slovu, věrnost k pověření. K tomu patří také rozdávání duchovního pokrmu jako pokračování služby, kterou byl pověřen bratr Branham.

Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: 

Oběžný dopis březen 2008

Oběžný dopis prosinec 2008

Od nynějška bych již nechtěl užívat tak často používaný pojem „zvěst konečného času“, nýbrž označení „biblická zvěst konečného času“, abych zdůraznil, že tato zvěst je založena výhradně na Božím Slově. To by se mělo neustále zdůrazňovat: Jen když Bůh dal zaslíbení ve Svém Slově, potom bdí nad tím, aby to zaslíbení naplnil v pravý čas. Tak se při prvním příchodu Krista naplnilo více než sto zaslíbení; v posledních 24 hodinách až do ukřižování se jich naplnilo přesně 24. Sedmnáct z nich bratr Branham uvedl v kázání „Časové události“ z 6. prosince 1965.

Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: 

Oběžný dopis jaro 2007

Oběžný dopis jaro 2007

Ta otázka byla nejprve položena všeobecně: „Za koho lidé považují Syna člověka?“ Odpovědi byly různé. Pak Mistr adresoval tuto otázku Svým učedníkům: „Za koho mne máte vy?“ Skrze inspiraci následovala spontánní odpověď: „Ty jsi Kristus, ten Syn Boha živého.“ Petrovo vyznání víry nebylo výsledkem žádného sněmu ani toho, co někde někdo řekl, nýbrž přímé zjevení, které obdržel od samotného Boha. Na tom spočívá blahoslavení. Prosím, abyste dali pozor na to, že tam není jednoduše řečeno: „Ty jsi Syn Boží!“ nýbrž: „Ty jsi Kristus, ten Syn Boha živého.“ Jen jako ten Pomazaný, jako Kristus, je On Syn Boží.

Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: 

Oběžný dopis 2006 - Volání k probuzení

Oběžný dopis 2006 - Volání k probuzení

Milovaní bratři a sestry, velice srdečně vás všechny zdravím v drahém jménu Pána Ježíše Krista slovem z Řím.9:24-26: „Kterých i povolal, totiž nás, netoliko z Židů, ale také i z pohanů, jak i skrze Ozeáše dí: Nazvu nelid svůj lidem svým a nemilou milou. A stane se, že místo toho, kde řečeno bylo jim: Nejste vy můj lid, tu nazváni budou synové Boha živého.“ (Oz.2:1)

Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: 

Oběžný dopis Jaro 2005

Oběžný dopis Jaro 2005

Praví Boží služebníci jsou mezi lidem Božím ustaveni jako strážní (Ez.3:17). Podle Mat.25 je volání k probuzení o půlnoci obzvláště rozhodující. Nejprve všecky panny usnuly, ale „o půlnoci nastal křik: Aj, ženich jde, vyjděte mu naproti!“ Noc již pokročila, ten veliký den se přiblížil (Řím.13:12). Čas večera, ve kterém nastalo světlo, je za námi, půlnoční hodina je tady. Každému kázání, každému oběžnému dopisu musí být rozuměno jako volání k probuzení, musí být přijato a prožito. Poslední zvěst se musí rozléhat tak mocně jako troubení pozounu a ten tón musí být jasný (1.Kor.14:8). Nikdo se nesmí po probuzení otočit na druhý bok a dále spát. Všichni si musí vyčistit své lampy, aby přijaté osvícení mohlo jako světlo jasně zářit. Ty moudré panny plní své džbány olejem Ducha, aby vystačil až do příchodu Ženicha.

Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: 

Oběžný dopis 2001

Oběžný dopis 2001

Abychom pochopili, proč také Irák, jedna z hlavních islámských zemí, je stále znovu zatahován do událostí v té oblasti, musíme opět jít k biblickému proroctví. Ve Zj.9:13-21 je zpráva, že u Eufratu, který protéká dnešním Irákem, jsou svázáni čtyři andělé soudu k měsíci a roku, ke dni a hodině. Tam v krajině Basra, což znamená v naší řeči „ráj“, se nacházela kolébka lidstva. Odtamtud ve velikém čase soužení přijde zničení, přičemž bude usmrcena třetina lidstva. Útok bude namířen hlavně proti Izraeli, ale budou do toho zataženy všechny národy země, a zřejmě dojde k použití chemických a biologických zbraní (Zach.12:3; 14:12).

Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: 

Živě

br. Ewald Frank - shromáždění v Krefeldu (Německo)

br. Ewald Frank - shromáždění v Krefeldu (Německo)
On-line vysílání kázání světoznámého kazatele br. Ewalda Franka ze shromáždění.

Pravidelné shromáždění se koná vždy v první víkend v měsíci a to v sobotu od 19:30 do 21:00 a v neděli od 10:00 do 12:00. Tyto shromáždění lze sledovat i on-line:

On-line přenos - odkaz na stránky SK  ~   Video přenos SK  ~  Audio přenos SK
On-line přenos - odkaz na stránky  ~   Video přenos  ~  Audio přenos  

Živý audio přenos -  (přímý přenos - aktivní pouze v době shromáždění, viz výše)