Kontaktujte nás: 281 931 729 | info@svobodnalidovamisie.cz

Svobodná lidová misie

nadkonfesní - nezávislá - šíření plného evangelia - nezisková

William Branham

Věříme a vděčně přijímáme, že Bůh jak kdysi Pavla, povolal i Williama Branhama nadpřirozeným způsobem jako vyvolený nástroj a postavil celé církvi k požehnání. Jak Bible a také mezinárodní církevní dějiny dosvědčují, že Bůh k zvláštním úkolům vždy zvolil muže přímým povoláním. V církvích a svobodných církvích jsou populární obzvláště ti, kteří začali působit od času reformace. Protože nyní žijeme podle Božího Slova v posledním prorockém úseku, Bůh podle Svého zaslíbení neposlal reformátora, ale pravého proroka – vidoucího. William M. Branham byl v našem čase mužem Bohem poslaným, jako byl Jan Křtitel při prvním příchodu Krista. Jak mohou všichni proslulí evangelisté v USA dosvědčit, on byl tím, skrze nějž Bůh po druhé světové válce způsobil průlom k duchovnímu obnovení a probuzení s uzdravováním, do něhož byla zahrnuta celá Země. U něho začala všechna misijní díla mnohých evangelistů, Hnutí křesťanských obchodníků plného evangelia, které začalo s Démosem Shakarianem, a nepřímo celé charismatické hnutí, kde působil David DuPlessis, ačkoliv co se týká zvěstování, zůstali ve svých tradičních učeních. Ve svých kázáních sice probíral tajemství, o nichž je v Božím Slově od 1. Mojžíšovy knihy až do Zjevení psáno, která však nebyla zjevena ve světle naplnění, nikdy ale nepřecházela přes svědectví Písma Svatého. Pro Williama Branhama byla Bible Boží absolut. Dost často ve svých kázáních řekl: „Moje slova jsou slova člověka, ta mohou selhat, ale Boží Slovo, které zvěstuji, je neomylné a platí na věky.“

Do mezinárodního povědomí zvláště vešlo, že v knize s titulem »Výklad sedmi období církve« je výrok týkající se roku 1977. Ten ve stejném znění nepochází od W. Branhama, to zdůrazňujeme. Byl to vlastní vydavatel, Dr. Lee Vayle, který se opíral o všelijaké výpočty a měl za to, že rok 1977 bude 70. spásným rokem, kdy skončí světské systémy a nastane Tisícileté království. Ewald Frank v Oběžném dopise z prosince 1972 poukázal na to, že tento výrok nepochází od W. Branhama a že nikdo nezná čas ani hodinu. To mu bylo velice zle vyčítáno »lidmi od Branhama«, kteří ledacos tvrdili, od té doby je spojení s těmi bratry v USA přerušeno. Svobodná lidová misie Krefeld nemá nic společného s tzv. »Branhamovou církví«, která biblickou půdu opustila, nýbrž s církví Ježíše Krista, do které byl Branham se svou službou postaven. Pro nás je ve všech věcech směrodatným učením jedině Svaté Písmo. Učení, která se odvolávají na Branhama, ale nejsou dosvědčena Biblí, pocházejí ze špatných porozumění nebo vlastních výkladů, jak to Písmo Svaté v dopisech Pavla a také Petra popisuje (2.Petr.3:14-18), a v průběhu církevních dějin se to stále znovu opakovalo ve všech společenstvích. Branham není žádným zakladatelem náboženství nebo církve, ale muž Bohem poslaný, který nás zavedl zpátky k původnímu Božímu Slovu a pravdivému zvěstování.

Svobodná lidová misie Krefeld nepovažuje proroky nebo apoštoly za předměty víry, nýbrž jsou to nástroje v ruce Boží, a jsou přijímáni těmi, kdo věří zaslíbením Božím, která jsou ve Slově napsána. Je-li dáno přímé povolání a poslání, potom se naplní, co řekl náš Pán: „Kdo vás přijímá, Mne přijímá, a kdo Mne přijímá, přijímá toho, který Mne poslal. Kdo proroka přijímá, protože je prorokem, obdrží odplatu proroka …“ (Mat.10:40), a právě tak: „Amen, amen pravím vám: Kdo přijímá toho, koho bych já poslal, mne přijímá“ (Jan.13:20).

Co bude se všemi těmi, kteří Bohem poslanou službu ignorují, jestliže následující výrok, který bratr Branham při svém povolání obdržel, je pravda? „Jak byl Jan Křtitel poslán, aby předešel prvnímu příchodu Krista, tak zvěst, která je tobě svěřena, předejde druhému Kristovu příchodu.“

Kdo chce více vědět o službě bratra Branhama, nebo by měl zájem o literaturu, může se na nás obrátit.

 

Živě

br. Ewald Frank - shromáždění v Krefeldu (Německo)

br. Ewald Frank - shromáždění v Krefeldu (Německo)
On-line vysílání kázání světoznámého kazatele br. Ewalda Franka ze shromáždění.

Pravidelné shromáždění se koná vždy v první víkend v měsíci a to v sobotu od 19:30 do 21:00 a v neděli od 10:00 do 12:00. Tyto shromáždění lze sledovat i on-line:

On-line přenos - odkaz na stránky SK  ~   Video přenos SK  ~  Audio přenos SK
On-line přenos - odkaz na stránky  ~   Video přenos  ~  Audio přenos  

Živý audio přenos -  (přímý přenos - aktivní pouze v době shromáždění, viz výše)