Kontaktujte nás: 281 931 729 | info@svobodnalidovamisie.cz

Svobodná lidová misie

nadkonfesní - nezávislá - šíření plného evangelia - nezisková

Oběžný dopis říjen 2011

Oběžný dopis říjen 2011
„A dokonal Bůh dne sedmého dílo své, které dělal; a odpočinul v den sedmý ode všeho díla svého, které byl dělal.“
Co Bůh začne, to také dokoná. Na konci Své služby na zemi mohl náš Pán říci: „… dílo jsem vykonal, které jsi mi dal, abych činil.“ (Jan.17:4b). Totéž slovo „dokonal“, které se týká stvoření, nacházíme v Novém Zákoně, když náš Pán visel na kříži a zvolal: „Jest dokonáno!“ (Jan.19:30).
Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: PDF dokument ObeznikX11.pdf ( B)

Oběžný dopis květen 2011

Oběžný dopis květen 2011
„A když se toto počne díti, pohleďte a pozdvihněte hlav vašich, protože se přibližuje vykoupení vaše.“ Vzpomínka na 2. duben Podle náboženských dějin připadá Palmová neděle, kdy Pán za jásotu přišel do Jeruzaléma, jak je předpověděno v Zach.9:9 a popsáno v Mat.21, údajně na 2. duben. To napsal Dr, C. Larkin ve své knize „Dispensational Truth“, tu také bratr Branham četl a převzal z ní to časové rozvržení sedmi časových období církve. Zda to datum souhlasí, nevíme, ale jak je vám všem známo, pro mne je 2. duben 1962 nejdůležitější den, co se mého života a mé služby pro Pána týče. Bez tohoto přímého povolání a poslání bych jistě nemohl konat, co se stalo v uplynulých 49 letech. Nyní je mým přáním a očekáváním, aby nastal spásný rok, ve kterém všichni praví věřící dosáhnou božského vlastnictví všech věcí, které jim jako právoplatným dětem a dědicům Božím, jako spoludědicům Krista náleží. To je uskutečnění znovunavrácení, jak nám to Bůh zaslíbil a z milosti daroval.
Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: PDF dokument ObeznikV11.pdf ( B)

Oběžný dopis prosincec 2010

Oběžný dopis prosincec 2010
Velice srdečně zdravím vás všechny, moji milovaní bratři a sestry v celém světě, slovem z 1.Tes.2:13:
„… Proto i my díky činíme Bohu bez přestání, že přijavše slovo Boží, které jste slyšeli od nás, přijali jste ne jako slovo lidské, ale jako v pravdě jest, jako slovo Boží, který i dílo své působí ve vás věřících.“
Autor: Ewald Frank

 

Pozdvihněte očí svých, a patřte na krajiny, že se již bělejí ke žni
Pozdvihněte očí svých, a patřte na krajiny, že se již bělejí ke žni Ještě je čas milosti a zralá žeň bude sklizena. To zaslíbení, které dal Bůh Abrahamovi, že všechny národy budou požehnány (1.Moj.12:3), bylo skrze našeho milovaného Spasitele naplněno (Gal.3:14). Žádná země, žádný lid, žádný kmen není vyloučen. Nyní zaznívá poslední zvěst, poslední volání do celého světa (Mat.24:14). 
Autor: Ewald Frank

Pakistán 1972 – 2010

Pakistán 1972 – 2010
Bohatá žeň duší v islámské zemi
„A bude kázáno toto evangelium království po všem světě, na svědectví všem národům, a tehdy přijde skonání“ (Mat.24:14).
Autor: Ewald Frank

Misijní cesty v červenci 2010

Misijní cesty v červenci 2010
Misijní cesty v červenci 2010 skrze čtyři africké země: Čad, Togo, Burkina Faso a Nigérie.
„Nebo jakož prší déšť neb sníh s nebe, a zase se tam nenavracuje, ale napájí zemi, a činí ji plodistvou a úrodnou, tak že vydává símě rozsívajícímu, a chléb jedoucímu, Tak bude slovo mé, kteréž vyjde z úst mých. Nenavrátí se ke mně prázdné, ale učiní to, což mi se líbí, a prospěšně to vykoná, k čemuž je posílám.“ Iz.55:10-11 
Autor: Ewald Frank

Oběžný dopis květen 2010

Oběžný dopis květen 2010
Velice srdečně zdravím všechny v drahém jménu našeho Pána Ježíše Krista slovem z Mat.4:4:
„On pak odpovídaje, řekl: Psáno jest: Ne samým chlebem živ bude člověk, ale každým slovem vycházejícím skrze ústa Boží.“ (5.Moj.8:3). 
Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: PDF dokument ObeznydopisKveten2010.pdf ( B)

Haiti 2010

Haiti 2010
Po těžkém zemětřesení, které před několika týdny zasáhlo Haiti a také Chile, jsme se směli nádherným způsobem dozvědět, že Bůh žádné slovo neřekl naprázdno, ale dodrží, co zaslíbil: Naši sourozenci zůstali v obou zemích uchráněni.
Autor: Ewald Frank

Oběžný dopis září 2009

Oběžný dopis září 2009
Od každého pravého Božího služebníka Pán očekává, že Jeho příkazy splní tak, jak přikázal. Proto stále ještě cestuji pravidelně po celém světě a káži Slovo, jak mi to před 47 lety řekl: „JÁ tě pošlu do jiných měst, abys zvěstoval Mé Slovo.“ Bůh odměňuje věrnost, věrnost Slovu, věrnost k pověření. K tomu patří také rozdávání duchovního pokrmu jako pokračování služby, kterou byl pověřen bratr Branham.
Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: PDF dokument obeznikIX09.pdf ( B)

Oběžný dopis duben 2009

Oběžný dopis duben 2009
Ó Bože, pamatuj na Svoji smlouvu a Svá zaslíbení! Tento snímek z Velkého kaňonu ukazuje duhu obzvláště výrazně. Připomíná mi to prožití, která jsou popsána v následujících biblických místech. „I řekl Bůh: Toto bude znamení smlouvy, kteréž já dávám, mezi mnou a mezi vámi, a mezi všelikou duší živou, kteráž jest s vámi, po všecky věky. Duhu svou postavil jsem na oblaku, a bude na znamení smlouvy mezi mnou a mezi zemí.“ (1.Moj.9:12-13). 
Autor: Ewald Frank

Oběžný dopis prosinec 2008

Oběžný dopis prosinec 2008
Od nynějška bych již nechtěl užívat tak často používaný pojem „zvěst konečného času“, nýbrž označení „biblická zvěst konečného času“, abych zdůraznil, že tato zvěst je založena výhradně na Božím Slově. To by se mělo neustále zdůrazňovat: Jen když Bůh dal zaslíbení ve Svém Slově, potom bdí nad tím, aby to zaslíbení naplnil v pravý čas. Tak se při prvním příchodu Krista naplnilo více než sto zaslíbení; v posledních 24 hodinách až do ukřižování se jich naplnilo přesně 24. Sedmnáct z nich bratr Branham uvedl v kázání „Časové události“ z 6. prosince 1965.
Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: PDF dokument obeznikXII08.pdf ( B)

Znamení - důkaz

Znamení - důkaz
Čtěme dnes večer z 2.Moj.12, 12. a 13. verš. Myslím, že by bylo dobré, z úcty před Bohem povstat, zatímco budeme číst ze Slova. 2.Moj.12:12-13: „V tu noc zajisté půjdu po zemi Egyptské, a budu bít všecko prvorozené v zemi Egyptské, od člověka až do hovada, a nade všemi bohy Egyptskými učiním soud: Já Pán. Krev pak ta na domech, v nichž budete, bude vám na znamení; a když uzřím krev, pominu vás, a nebude mezi vámi rána hubící, když bít budu prvorozené v zemi Egyptské.“
Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: PDF dokument Znameni_dukaz.pdf ( B)

Oběžný dopis březen 2008

Oběžný dopis březen 2008
Velice srdečně Vás v celém světě zdravím v drahém jménu našeho Spasitele Ježíše Krista slovem z Iz.14:26-27: „To je ta rada, která je zavřena o vší té zemi, a to je ta ruka vztažená proti všem těm národům, poněvadž pak Pán zástupů usoudil, kdo to tedy zruší? A ruku jeho vztaženou kdo odvrátí?“ 
Autor: Ewald Frank

Ten nezměnitelný Bůh

Ten nezměnitelný Bůh
Skloňme hlavy k modlitbě: Náš nebeský Otče, je to veliká přednost, že můžeme ve Tvé přítomnosti přijít v uctívání a s chvalořečením k Tobě a víme, že Tě smíme nazývat naším nebeským Otcem. Narozeni z Tvého Ducha, jsme Tvými dětmi, máme výsadu prosit o to, co potřebujeme, a to nám dává víra. Děkujeme Ti za to. Svatý a spravedlivý Bože, chtěli bychom Tě dnes večer prosit, mluv, Pane, k těm, kteří jsou v nouzi, ke všem, kteří potřebují spásu duše. A prosíme za ty, kteří jsou nemocní a v beznadějném stavu, za ty v uzavřených ústavech, za ty, kteří jsou v nemocnicích a nemohou přijít do těchto shromáždění. Ó, Ty velký JÁ JSEM, postav se dnes u jejich lůžka a dotkni se jejich nemocných těl, aby vyšli z nemocnic, a sloužili Ti. Odpusť nám naše hříchy, jako i my odpouštíme těm, kteří zhřešili proti nám, abys z milosti mohl být dnes večer v našem středu. Mluv k nám skrze Své Slovo. Tvé Slovo je Pravda. Otevři nám je, Pane, obživ Své Slovo mezi námi; neboť o to prosíme ve jménu Pána Ježíše, Tvého Syna. Amen. 
Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: PDF dokument Ten_nezmenitelny_Buh.pdf ( B)

Obě?ný dopis prosinec 2012

Obě?ný dopis prosinec 2012
"Maranatha" bylo heslem mezi věřícími v původní církvi. Oni žili v očekávání brzkého návratu Ježíše Krista a byli jedno srdce a jedna duše. Této naděje se také upřímně drželi při pronásledování, které začalo v roce 63 n.l. a zesílilo obzvláště za vlády Nera. Pán přece předpověděl: „Pamatujte na tu řeč, kterou jsem já mluvil vám: Není služebník větší nežli pán jeho. 
Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: PDF dokument Obeznik12_2012.pdf ( B)

Absolut

Absolut
K lepšímu porozumění událostí v Houstonu, v Texasu si dovoluji reprodukovat následující úryvek z kázání „Bůh skrytý a zjevený v jednoduchosti“ ze 17. března 1963: „Nedávno jsem byl zavolán do Houstonu v Texasu, abych vymohl udělení milosti. Svolal jsem několik lidí, kázal jsem jim a navštívil je, aby podepsali žádost o milost pro toho chlapce a dívku, kteří se do něčeho zapletli. Mám za to, že jste o tom četli v tisku. Jednalo se o nevlastního syna pana Ayerse. To pan Ayers pořídil snímek Anděla Páně, který tamhle vidíte. On je katolík, jeho žena židovka. Oženil se s židovskou dívkou; o náboženství a něčem podobném spolu nemluvili. Ted Kippermann, který s ním spolupracuje, je majitelem studia Douglas.“
Autor: William Branham
Dokument v PDF formátu: PDF dokument absolut.pdf ( B)

Oběžný dopis jaro 2007

Oběžný dopis jaro 2007
Ta otázka byla nejprve položena všeobecně: „Za koho lidé považují Syna člověka?“ Odpovědi byly různé. Pak Mistr adresoval tuto otázku Svým učedníkům: „Za koho mne máte vy?“ Skrze inspiraci následovala spontánní odpověď: „Ty jsi Kristus, ten Syn Boha živého.“ Petrovo vyznání víry nebylo výsledkem žádného sněmu ani toho, co někde někdo řekl, nýbrž přímé zjevení, které obdržel od samotného Boha. Na tom spočívá blahoslavení. Prosím, abyste dali pozor na to, že tam není jednoduše řečeno: „Ty jsi Syn Boží!“ nýbrž: „Ty jsi Kristus, ten Syn Boha živého.“ Jen jako ten Pomazaný, jako Kristus, je On Syn Boží.
Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: PDF dokument obeznik.pdf ( B)

Oběžný dopis 2006 - Volání k probuzení

Oběžný dopis 2006 - Volání k probuzení
Milovaní bratři a sestry, velice srdečně vás všechny zdravím v drahém jménu Pána Ježíše Krista slovem z Řím.9:24-26: „Kterých i povolal, totiž nás, netoliko z Židů, ale také i z pohanů, jak i skrze Ozeáše dí: Nazvu nelid svůj lidem svým a nemilou milou. A stane se, že místo toho, kde řečeno bylo jim: Nejste vy můj lid, tu nazváni budou synové Boha živého.“ (Oz.2:1)
Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: PDF dokument Probuzeni.pdf ( B)

Oběžný dopis Jaro 2005

Oběžný dopis Jaro 2005
Praví Boží služebníci jsou mezi lidem Božím ustaveni jako strážní (Ez.3:17). Podle Mat.25 je volání k probuzení o půlnoci obzvláště rozhodující. Nejprve všecky panny usnuly, ale „o půlnoci nastal křik: Aj, ženich jde, vyjděte mu naproti!“ Noc již pokročila, ten veliký den se přiblížil (Řím.13:12). Čas večera, ve kterém nastalo světlo, je za námi, půlnoční hodina je tady. Každému kázání, každému oběžnému dopisu musí být rozuměno jako volání k probuzení, musí být přijato a prožito. Poslední zvěst se musí rozléhat tak mocně jako troubení pozounu a ten tón musí být jasný (1.Kor.14:8). Nikdo se nesmí po probuzení otočit na druhý bok a dále spát. Všichni si musí vyčistit své lampy, aby přijaté osvícení mohlo jako světlo jasně zářit. Ty moudré panny plní své džbány olejem Ducha, aby vystačil až do příchodu Ženicha.
Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: PDF dokument obeznidopis2005.pdf ( B)

Na počátku bylo Slovo - ne výklad

Na počátku bylo Slovo - ne výklad
Někdo to musí říci a varovat. Ve všech zemích světa bojují tamní reprezentanti náboženství za svá vlastní učení a obhajují své tradice jako „vůdčí kulturu“. Všichni vysílají misionáře, kteří jsou všude velmi horliví. Nemáme jen mnohá světová náboženství, máme 342 „křesťanských kostelů“ sjednocených v ekumenické radě kostelů, která byla založena 23. srpna 1948 v Amsterodamu. Všichni se odvolávají na Boha a Bibli, učí však a jednají naprosto rozdílně. Všichni budují svá vlastní království a označují to jako království Boží. Církvi Ježíše Krista se nejedná o pozemské uznání, o světskou moc, ta bojuje o biblickou víru, která je od samého počátku dána svatým a Bohu posvěceným (Juda 3). To bylo tehdy žádostí apoštolů, a je to naše žádost dnes. Slovo Boží musí být ve všem uznáváno jako jedině platné, a všechny výklady a lidská učení odhalována jako klam nepřítele. Nemá smysl, káží-li evangelisté o příchodu Krista a znameních konečného času, a přitom zůstávají ve starém kvasu tradičních, nebiblických učení. Každý upřímně hledající si musí být vědom, do čeho se při čtení tohoto pojednání pustil. Musíte počítat s tím, že Boží Slovo Vás ze Svého působení nevynechá, nýbrž skutečně vykoná, k čemu je posláno (Iz.55:11).
Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: PDF dokument napoc.pdf ( B)

Oběžný dopis 2001

Oběžný dopis 2001
Abychom pochopili, proč také Irák, jedna z hlavních islámských zemí, je stále znovu zatahován do událostí v té oblasti, musíme opět jít k biblickému proroctví. Ve Zj.9:13-21 je zpráva, že u Eufratu, který protéká dnešním Irákem, jsou svázáni čtyři andělé soudu k měsíci a roku, ke dni a hodině. Tam v krajině Basra, což znamená v naší řeči „ráj“, se nacházela kolébka lidstva. Odtamtud ve velikém čase soužení přijde zničení, přičemž bude usmrcena třetina lidstva. Útok bude namířen hlavně proti Izraeli, ale budou do toho zataženy všechny národy země, a zřejmě dojde k použití chemických a biologických zbraní (Zach.12:3; 14:12).
Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: PDF dokument 2001.pdf ( B)

Sobota – přikázání pro všechny?

Sobota – přikázání pro všechny?
Po dokonání stvořitelského díla Bůh sedmého dne odpočíval. „I požehnal Bůh dni sedmému a posvětil ho; nebo v něm odpočinul Bůh ode všeho díla svého, které byl stvořil, aby učiněno bylo.“ (1.Moj.2:3). Přes důraz, který byl na sedmý den kladen, uplynulo asi dva tisíce let od Adama přes Enocha, Noé, Abrahama až k vydání Zákona, během nichž o sobotě nebyla ani zmínka.
Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: PDF dokument sobota.pdf ( B)

Tradiční křesťanství - pravda nebo klam

Tradiční křesťanství - pravda nebo klam
Na základě zřetekně se rýsující a vzájemně se prolínající náboženské a politické situace v Evropě, nabývající světového významu, vidím jako nutnost psát o tomto tématu, které je nyní nanejvýš aktuální. Není aktuálnějšího tématu, které má být lidem zprostředkováno.
Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: PDF dokument Tradicni_krestanstvi.pdf ( B)

Dnes se naplnilo písmo toto v uších vašich

Dnes se naplnilo písmo toto v uších vašich
Dan. 12: 4: Ty pak Danieli zavři slova tato a zapečeť knihu tuto až do času jistého. Mnozí budou pilně zpytovati, a rozmnoženo bude poznání. 
Verš 9: Tedy řekl: Odejdi Danieli, nebo zavřena jsou a zapečetěna slova ta až do času jistého.
Zj. 10: 4: A když odmluvilo sedm hromů hlasy své, byl bych psal. Ale slyšel jsem hlas s nebe řkoucí ke mně: Zapečeť to, co mluvilo sedm hromů, než nepiš toho.
Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: PDF dokument Dnes_se_naplnilo_pismo.pdf ( B)

 

Manželství prastarý problém
Ještě dnes se opakuje, co se dělo vždycky:Lidé by chtěli slyšet proroka, ale zároveň očekávají, že řekne, co by oni chtěli slyšet, a to je to, co učili již všichni ostatní. Staré, přežité nebo přivlastněné mínění může být hluboce náboženské a přesto zároveň propastně nebiblické. Těch 400 mužů stojících pod lživým duchem, kteří se za času Achaba tvářili jako proroci, bylo proroky izraelské církve. Naproti tomu Micheáš byl »prorok Boží«. To je veliký rozdíl. Náš Pán Ježíš předpověděl, že v posledních časech povstanou mnozí falešní proroci. ON také ale potvrdil, co je v Malachiáši prorokováno, že přijde »prorok Eliáš«, aby uvedl všechno do správného stavu (Mat. 17, 11; Sk. 3, 19-21), dříve, než přijde ten veliký a hrozný den Páně. Slovo vždy přišlo k prorokům; oni mohli podat svědectví o dni, měsíci a roku (Ag. 2, verše 1, 10, 18 a j.). Také dnes platí, co je psáno:„Ne, Bůh Pán nečiní nic, aniž by předem Svoji radu oznámil Svým služebníkům, prorokům.“ (Amos 3, 7; Zj. 10, 7 a j.). 
Autor: Ewald Frank
Dokument v PDF formátu: PDF dokument Manzelstvi_prastary_problem.pdf ( B)

Živě

br. Ewald Frank - shromáždění v Krefeldu (Německo)

br. Ewald Frank - shromáždění v Krefeldu (Německo)
On-line vysílání kázání světoznámého kazatele br. Ewalda Franka ze shromáždění.

Pravidelné shromáždění se koná vždy v první víkend v měsíci a to v sobotu od 19:30 do 21:00 a v neděli od 10:00 do 12:00. Tyto shromáždění lze sledovat i on-line:

On-line přenos - odkaz na stránky SK  ~   Video přenos SK  ~  Audio přenos SK
On-line přenos - odkaz na stránky  ~   Video přenos  ~  Audio přenos  

Živý audio přenos -  (přímý přenos - aktivní pouze v době shromáždění, viz výše)